REGULAMIN

Postanowienia ogólne

 1. Klubodzieciarnia,  ul. Skarbowców 64/1b, 53-025 Wrocław,  oferuje:
 • salę zabaw
 • zajęcia i warsztaty specjalistyczne
 • organizację przyjęć urodzinowych / okolicznościowych / innych specjalnych wydarzeń

Aktualny cennik prezentowany jest na stronie www.klubodzieciarnia.pl

 1. Wyposażenie Klubodzieciarni przeznaczone jest dla dzieci od 8 miesiąca życia do 6 roku życia.
 2. Dzieci znajdujące się w lokalu muszą pozostawać pod nadzorem Opiekuna (rodzice albo osoby wyznaczone przez nich). Dziecko korzysta z wyposażenia pod opieką i na odpowiedzialność Opiekuna.
 3. Z wyposażenia Klubodzieciarni należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność, również finansową  za wszelkie szkody spowodowane przez nadzorowane dzieci.( Zniszczenia zabawek, wyposażenia  oraz elementów wystroju lokalu)
 5. Właściciel nie odpowiada za przedmioty pozostawione albo zagubione przez klientów.
 6. Dzieci nie mogą spożywać posiłków i napojów w strefie zabawy.
 7. Podczas zabawy nie wolno stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa innych osób, nie wolno popychać innych dzieci, nie wolno uderzać innych dzieci, nie wolno rzucać przedmiotami oraz niszczyć wyposażenia placówki.
 8. Personel lokalu może wezwać Opiekuna do interwencji lub do usunięcia nadzorowanych dzieci z strefy zabawy gdy są źródłem zagrożenia dla siebie bądź innych dzieci
 9. Na terenie Klubodzieciarni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, spożywania żywności i napojów zakupionych na zewnątrz  oraz wprowadzania zwierząt.
 10. Przebywanie na terenie Klubodzieciarni jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 11. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług jest zaakceptowanie przez uczestników lub klientów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 12. W razie nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Klubodzieciarnia ma prawo do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym umowy o świadczeniu usług.
 13. W razie rozwiązania umowy z winy klienta lub uczestnika, organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane usługi.
 14. W razie rezygnacji przez klienta lub uczestnika ze świadczonych usług, organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane usługi.
 15. Niniejszy Regulamin stanowi wraz z cennikiem integralną część umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy klientem, a Klubodzieciarnią. Regulamin  prezentowany jest w widocznym miejscu Klubodzieciarni  oraz na stronie www.klubodzieciarnia.pl.
 16. O każdej zmianie regulaminu informujemy w serwisie internetowym oraz w lokalu.

Rezerwacje

 1. Adres mailowy i numer telefonu podany Klubodzieciarni wykorzystywany jest wyłącznie w celu realizacji zamówionej usługi i są poufne
 2. Ewentualne zniżki i rabaty są każdorazowo uzgadniane pomiędzy Klubodzieciarnią i klientem.
 3. Rezerwacja wymaga wpłacenia zadatku w wysokości uzgodnionej z Klubodzieciarną

Korzystanie z zajęć

 1. Klubodzieciarnia świadczy usługi na podstawie umowy o świadczenie usługi jednorazowej, w wybranym przez klienta terminie na wybrane wydarzenie, na podstawie wykupionego biletu, za cenę określoną w Cenniku, lub usługi na więcej niż jedno wydarzenie, w kolejnych, następujących po sobie terminach, określonych na podstawie rodzaju wykupionego przez klienta karnetu, za cenę określoną w cenniku.
 2. Klubodzieciarnia zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi z uzasadnionych powodów.
 3. Dziecku biorącemu udział w zajęciach / warsztatach może towarzyszyć jeden Opiekun.
 4. Zajęcia / warsztaty mogą być nagrywane lub fotografowane wyłącznie po wcześniejszym udzieleniu zgody przez Klubodzieciarnię.
 5. Klubodzieciarnia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć/warsztatów. Klient o odwołaniu zajęć zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie.
 6. Z usług Klubodzieciarni nie mogą korzystać osoby cierpiące na choroby zakaźne lub inne mogące spowodować zagrożenie dla innych dzieci.
 7. Karnet na zajęcia ważny jest 4 tygodnie. W przypadku choroby dziecka ważność karnetu jest przedłużana bezpłatnie o czas choroby i rekonwalescencji ale nie dłużej niż o 2 tygodnie. W przypadkach szczególnych konieczne jest indywidualne uzgodnienie z Klubodzieciarnią.
 8. Klient może odwołać swój udział w zajęciach (minimum 24 godziny przed zajęciami) i ma prawo wtedy do skorzystania z usługi zamiennej w uzgodnionym z organizatorem terminie. Odwołanie może zostać wykonane telefonicznie (512 527 521) bądź mailowo (info@klubodzieciarnia.pl) .
 9. Klienci mający wykupiony karnet mają pierwszeństwo w rezerwacji na kolejne zajęcia /warsztaty.

Organizacja przyjęć

 1. Warunkiem rezerwacji terminu przyjęcia jest rezerwacja mailowa (info@klubodzieciarnia.pl) albo telefoniczna (512 527 521). Rezerwacja staje się aktywna po wpłacie zadatku w wysokości 25% ceny. Klubodzieciarnia może wymagać większego zadatku gdy rezerwacja wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów .Zadatek musi być wpłacony nie później niż 2 dni po wstępnej rezerwacji telefonicznej bądź mailowej.
 2. Czas trwania przyjęcia określony jest w cenniku. Przedłużenie przyjęcia jest możliwe po uzgodnieniu z Klubodzieciarnią.
 3. Organizator oferuje przyjęcia w formie opisanej na stronie klubodzieciarnia.pl. Jeżeli ilość dzieci przekracza 10 konieczna jest dopłata w wysokości określonej w cenniku.
 4. Klubodzieciarnia na życzenie klienta może wynająć animatora podczas przyjęcia okolicznościowego, jest to usługa dodatkowo płatna, stawki określone są w cenniku.
 5. Koszt przyjęcia okolicznościowego jest kalkulowany indywidualnie.
 6. Organizator zapewnia salę do wyłącznej dyspozycji klienta i jego gości przez czas trwania całego przyjęcia, chyba, że w rezerwacji ustalono inaczej.
 7. Wszelkie zmiany muszą zostać dokonana pisemnie lub osobiście. W przypadku rezygnacji z przyjęcia przed ustalonym terminem, zadatek nie podlega zwrotowi.
 8. Płatność za ww usługi płatna jest z góry najpóźniej w dniu organizacji przyjęcia.

polub nas na facebooku