Regulamin półkolonii letnich

REGULAMN TURNUSÓW LETNICH W KLUBODZIECIARNI

 Wychowawcy podczas trwania turnusów letnich dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 1. Uczestnikami turnusów letnich mogą być dzieci w wieku od 2,3 do 5 lat (Letnie Przedszkole) oraz od 6 do 12 lat (Półkolonie).
 2. Uczestnicy turnusów letnich przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7.30 do godz. 15.30 (Letnie Przedszkole) oraz od godz.7.00 do 17.30 (Półkolonie).
  Każda kolejna rozpoczęta godzina opieki nad dzieckiem na półkolonii po godzinach pracy danej placówki jest dodatkowo płatna – 30zł/godz.
  Każda kolejna rozpoczęta godzina opieki nad dzieckiem na Letnim Przedszkolu po godzinach opieki jest dodatkowo płatna – 50zł/godz.
 3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Uczestnicy turnusu letniego mają prawo do:
 • Spokojnego wypoczynku;
 • Uczestnictwa we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu;
 • Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu turnusu letniego.
 1. Uczestnicy mają obowiązek:
 • Podporządkować się poleceniom wychowawców;
 • Przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;
 • Brać udział w realizacji programu turnusu letniego;
 • Zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość;
 • Szanować mienie organizatora, pomoce dydaktyczne;

Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.

 • Kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków;
 • Przestrzegać zasad poruszania się po drogach;
 • Nie oddalać się bez wiedzy wychowawcy grupy;
 • Przestrzegać Regulaminu turnusu letniego, poruszania się po drogach i transportu zbiorowego, bezpiecznych wyjść, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i innych miejsc odwiedzanych przez uczestników.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć spowodowanych np. warunkami pogodowymi.
 • Organizator turnusu letniego nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników.
 • Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń wychowawców, nie przestrzeganie Regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w turnusie letnim.

Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa.

 1. W razie nie zebrania odpowiedniej ilości uczestników na turnus, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu z całkowitym zwrotem kosztów.
 2. Warunkiem uczestnictwa w turnusie letnim jest wypełnienie i dostarczenie do Organizatora Formularza Zgłoszeniowego oraz zapoznanie się i złożenie podpisu pod Regulaminem Turnusów Letnich.